MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu

Põhikiri

1.  Üldsätted

1.1 MTÜ ametlik nimetus on: Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu (lühendatult SLT)

1.2 Asukoht: Eesti Vabariik Kuressaare linn

1.3 Saaremaa Lemmikloomade turvakodu (järgnevalt SLT või Ühing) on vabatahtlike mittetulunduslik Ühing, mis ühendab loomadega tegelevaid üksikisikuid ja  juriidilisi isikuid Saare maakonnas.

1.4 SLT tegutseb Eestis kehtiva seadusandluse, asutamislepingu, põhikirja,  mittetulundusühingute ja Eesti loomakaitse seaduste alusel.

1.5 SLT tegutseb iseseisvalt, omades eraõigusliku juriidilise isiku õigusi tema  registreerimise momendist mittetulundusühingute registris.

1.6 SLT omab arveldusarvet pangas

2. Ühingu eesmärgid ja ülesanded

2.1 Pakkuda varjupaika väärkoheldud, hüljatud, kaotatud lemmikloomadele, kus:

2.1.1 luuakse loomade ajutiseks pidamiseks vastavad elutingimused;

2.1.2 selgitatakse varjupaika jõudva looma vaimne ning füüsiline olukord ning indiviidi potentsiaal edasiseks eluks ühiskonnas ning vajadustele vastava  kodu leidmiseks;

2.2 Ühing ei propageeri pikaajalist piina põhjustavate ja heaolu kahjustavate tervisekahjustustega loomade pidamist.

2.3 Võimaluse piires sotsialiseerib ja abistab Ühing kergemate käitumishälvetega reaalse kodu leidmise võimalusega loomi.

2.4 Väljaandmisel loomad reeglina steriliseeritakse/kastreeritakse ja märgistatakse ja/või sõlmitakse omanikuga leping vastavate toimingute läbiviimiseks;

2.5 Võimalusel kontrollitakse loomade uut kodu ning edasist käekäiku aasta jooksul looma loovutamisest.

2.6 Kaasa aidata humaanse ja kultuurse ühiskonna loomisele lemmikloomade seisukohalt, propageerides inimlikust moraalist lähtuvat suhtumist loomadesse, seades prioriteetide hulka steriliseerimise/kastreerimise ning püsimärgistussüsteemi loomisele kaasaaitamise ning hulkuvate loomade arvu vähendamise.

2.7 Koguda ja omandada teadmisi välisriikides tehtavast loomakaitsealasest tegevusest, andes seda edasi avalike meediakanalite või Ühingu kodulehe kaudu.

2.8 Luua koostöö ning kontaktid vastava ala spetsialistide ning organisatsioonidega.

3. Ühingu liikmeskond, liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamisekord.

3.1 SLT liikmeks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad ühingu põhikirja, Ühingu üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning aitavad igati kaasa SLT tegevusele.

3.2 Liikmeteks võetakse vastu avalduse alusel alates 16 eluaastast, kui on makstud liikmemaks ja juhatus on liikmeks astumise heaks kiitnud. Ühingul võivad olla auliikmed, kes on vabastatud sisseastumise ja liikmemaksudest.

3.3 Sisseastumise ja liikmemaksude suurused otsustab juhatuse koosolek. Juhatuse koosolek võib maksude suuruse üle vaadata iga 2 aasta järel ja vajadusel teha muudatusi.

3.4 Liikmete õigused ja kohustused.

3.4.1 Ühingu liikmel on õigus:

3.4.1.1 valida ja olla valitud Ühingu juhatusse või kontrollorganeisse;

3.4.1.2 saada oma kirjalikule teabenõudele juhtkonnalt kirjalik vastus 20 päeva jooksul;

3.4.1.3 saada teavet juhatuse koosolekutel vastuvõetud otsuste kohta;

3.4.1.4 esindada Ühingut konkreetse ülesande täitmisel juhatuse kirjaliku volituse alusel;

3.4.1.5 hääleõiguseta osa võtta SLT juhatuse koosolekutest.

3.4.2 Ühingu liige on kohustatud:

3.4.2.1 täitma Ühingu põhikirja, juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid;

3.4.2.2 osalema Ühingu üldkoosoleku töös; vastava võimaluse puudumisel koos lihtkirjalise volitusega esitama lühidalt oma kirjaliku seisukoha päevakorra kõikides punktides;

3.4.2.3 õigeaegselt tasuma liikmemaksu;

3.4.2.4 mitte kahjustama seltsi mainet ja vara;

3.4.2.5 suhtuma lugupidamisega loomadesse;

3.4.2.6 vastama 14 päeva jooksul kirjalikult juhatuse arupärimistele;

3.4.2.7 teatama Ühingu juhatusele ühe kuu jooksul muudatustest oma andmetes;

3.4.2.8 osalema Ühingu ühistegevustes, aitama kaasa probleemide ja ülesannete lahendamisel ning täitma juhatuse otsusega pandud kohustusi;

3.4.3 Ühingust väljaastumine ja väljaarvamine

3.4.3.1 Liige võib Ühingust kirjaliku avalduse alusel igal ajal välja astuda 20-päevase etteteatamise tähtajaga; jooksva aasta tasutud liikmemaksu ei tagastata.

3.4.3.2 Liige võidakse Ühingust juhatuse otsusel välja arvata:

a – vääritu teo tõttu looma(de) suhtes;

b – Ühingu vara, maine olulise kahjustamise korral;
c – liikme kohustuste (põhikirja punkt 3.5.2. ning alampunktid) korduval põhjendamatul täitmata jätmisel;

d – ebaõigete isikuandmete teadliku esitamise korral;

3.4.3.3 Ühingust väljaarvatud liiget teavitatakse juhatuse otsusest kirjalikult viie tööpäeva jooksul koosoleku toimumise päevast, ära näidates põhjuse otsuse langetamise kohta.

4. SLT juhtimine

4.1 Ühingu kõrgemaiks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolek, mis toimub korra aastas või sagedamini, kui seda nõuavad Ühingu huvid. Üldkoosolekud on kinnised, arutelu ei edastata. Üldkoosoleku otsused on avalikud. Vajadusel kutsub juhatus üldkoosolekule spetsialiste, teiste ühingute liikmeid ja teisi isikuid.

4.2 Üldkoosoleku kutsub kokku Ühingu juhatus põhikirjas ette nähtud korras, teatades liikmetele üldkoosoleku kokku kutsumisest ja ette valmistatud päevakorrast kirjalikult (tavapost; e-mail, FB list) ette vähemalt 7 päeva.

4.3 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid sõltumata üldkoosolekul olevate liikmete arvust, kui liikmete kokku kutsumisel on järgitud punkti 4.2 nõudeid. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest Ühingu liikmetest.

4.4 Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Võrdselt hääli saanud kandidaadid pannakse uuesti hääletusele, kui juhatuse liikmekohad ei ole veel täidetud. Hääletamine toimub kinniselt, kui vähemalt 1/10 üldkoosolekul osalevatest Ühingu liikmetest seda nõuab.

4.5 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.5.1 põhikirja täiendamine ja muutmine;

4.5.2 juhatuse ja vajadusel kontrollorganite (revisjonkomisjon, audiitor) valimine ja tagasikutsumine;

4.5.3 majandusaasta aruande kinnitamine;

4.5.4 juhatuse tegevuse suhtes arupärimiste ning täiendusettepanekute esitamine;

4.5.5 juhatuse või juhatuse liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;

4.5.6 Ühingu ühinemise, jagunemise, likvideerimise, osakondade moodustumise otsustamine;

4.6 Üldkoosolek võib juhatuse või selle liikme tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise, teovõimetuse või põhikirja korduva eiramise korral, mis on kahtluse alla seadnud Ühingu toimimise püstitatud eesmärkide suunas.

5. SLT juhatus

5.1 Ühingut juhib ja esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt 3, kuid mitte rohkem, kui 5 liiget. Juhatuse valib üldkoosolek. Juhatuse liige peab olema olnud Ühingu liige vähemalt 1 aasta enne juhatusse kandideerimist.

5.2 Juhatus:

5.2.1 määrab oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe, keda tal on õigus tagasi kutsuda;

5.2.2 koostab majandusaasta alguses käesolevaks aastaks tegevusprogrammi;

5.2.3 peab arvestust liikmeskonna üle;

5.2.4 valmistab ette ja kutsub kokku üldkoosoleku ning viib selle läbi;

5.2.5 loob vajalikud palgalised töökohad, määrab töökohustused ja palgad;

5.2.6 ostab ja rendib põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalikud vahendid;

5.2.7. käsutab Ühingu rahalisi ja materiaalseid vahendeid vastavalt nende kasutamise korrale;

5.2.8 korraldab Ühingu raamatupidamise vastavalt EV kehtivale seadusandlusele ning koostab majandusaasta aruande;

5.2.9 teeb koostööd riigi ja kohalike omavalitsustega ning mittetulundus- ja äriühingutega Ühingu eesmärkide elluviimiseks ja ülesannete täitmiseks;

5.2.10 peab juhatuse koosolekuid vastavalt Ühingu vajadustele, kuid mitte harvem, kui korra kvartalis;

5.2.11 koostab tegevusprogrammi ja prognoosib sellega seonduva eelarve, analüüsib ja hindab täitmistulemusi.

5.3 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul, mille toimumisest on ette teatatud vähemalt 14 päeva, osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälte enamus. Häälte võrdsel jagunemisel saab otsustavaks esimehe hääl või esimehe puudumisel aseesimehe hääl.

5.4 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui ettepaneku poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

5.5 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Ühingut kõikides õigustoimingutes teiste juhatuse liikmete nõusolekul.

5.6 Juhatuse esimees ja/või aseesimees:

5.6.1 valmistab ette, kooskõlastab ja juhatab üldkoosolekuid;

5.6.2 kutsub kokku juhatuse koosolekud ning kinnitab vastavalt juhatuse liikmetelt laekuvatele ettepanekutele päevakorra;

5.6.3 on aruandekohustuslik juhatuse ja üldkoosoleku ees;

5.6.4 esindab kooskõlastatult juhatusega Ühingut kõikides õigustoimingutes, omades allkirjaõigust Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu nimel.

6. Majandustegevus

6.1 Ühingu vara tekib:

6.1.1 sisseastumis- ja liikmemaksudest;

6.1.2 lepingujärgsete tööde teostamisest;

6.1.3 sponsorite ja annetajate toetusest;

6.1.4 muudest põhikirja ja seadusega kooskõlas olevatest tegevustest.

6.2 Sihtotstarbelisi laekumisi tohib kasutada ainult annetaja poolt seatud tingimuste ja nõuetega kooskõlastatult.

6.3 Ühing valdab, kasutab ja käsutab oma vara vastavalt põhikirjale.

6.4 Põhikirjaliste eesmärkide täitmisel on Ühingul juhatuse kaudu õigus sõlmida lepinguid ja kasutada oma rahalisi vahendeid.

6.5 Ühing ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara täieliku isemajandamise põhimõttel.

6.6 Ühingu juhatusel ning liikmetel on juhatuse poolt antud ülesannete täitmisel õigus alusdokumentide esitamisel nõuda vajalike tehtud kulutuste hüvitamist Ühingu poolt.

7. Raamatupidamine

7.1 Juhatus korraldab raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele või tellib raamatupidamisteenused firmast, kes pakub raamatupidamisteenuseid vastavalt EV seadustele.

7.2 Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.

7.3 Raamatupidamistoimingute õiguste eest vastutab raamatupidaja solidaarselt juhatusega või aseesimehega.

8. Likvideerimine, ühinemine, jagunemine

8.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

8.2 Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

8.3 Ühingu likvideerimisel antakse allesjäänud vara pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist samu eesmärke järgivale nimekirja kantud mittetulunduslikule organisatsioonile või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.